Paradijs van het Zuiden 2019

Huisregels

Tijdens het bezoeken van Paradijs van het Zuiden gelden voor alle bezoekers de volgende huisregels (de ‘Huisregels’):

 • Bezoekers dienen tenminste 18 jaar oud te zijn. De organisatie kan haar bezoekers altijd (doen) vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • In het kader van de veiligheid kan de organisatie haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen doorzoeken en/of verzoeken een detectiepoort te passeren.
 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen is niet toegestaan.
 • Bezoekers van evenementen betreden de evenementenlocatie op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementen locatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Bezoekers worden geadviseerd oordoppen te dragen, deze zijn te verkrijgen bij de EHBO van de evenementenlocatie.
 • Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een voetbalshirt en/of discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
 • Het is alleen toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen rookruimten op/in de betreffende evenementenlocatie.
 • Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door de organisatie niet getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal de organisatie deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal de organisatie aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.
 • Zonder schriftelijk toestemming van De organisatie is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te (doen) delen.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie is het bezoekers niet toegestaan beelden/of geluidsopnamen (foto’s en filmpjes e.d.) van het verblijf te (doen) maken en/of te openbaar te (doen) maken.
 • Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
 • Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van De organisatie te allen tijde op te volgen.